แม่สายประชุมพิจารณากลั่นกรองการให้สถานะต่างด้าว ผ่าน 32 ราย ไม่ผ่าน 7 ราย

แม่สายประชุมพิจา…

!!แม่สาย!! วางแนวทางแก้ไขช่วยเหลือปัญหาให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเป้าหมาย

!!แม่สาย!! วางแน…

(คลิป) !!แม่สาย!! เปิดโครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อเมืองชายแดน

(คลิป) !!แม่สาย!…

เชียงใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 11/2565 เพื่อนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชียงใหม่ ฝึกอบร…