นอภ.แม่สาย เปิดกิจกรรม Kick off รื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ

Hits: 240

วันนี้ 31 พ.ค.65 นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off การรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ บริเวณบริเวณหน้าด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ.แม่สาย นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย  นายนิรันดร์ รักวานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่  นายณัฐ์เนศ  จรัสรวีสิริกุล  รองผู้จัดการด้านเทคนิค​ การไฟฟ้าภูมิภาคแม่สาย  นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย นายไศลยนต์ ศรีสมุทร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และหน่วยงานราชการ พีน้องประชาชนแม่สาย เข้าร่วมเปิดกิจกรรม Kick off การรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ในครั้งนี้ ณ หน้าด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ด้านชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินนี้ ตามที่เทศบาลตำบลแม่สาย ได้เข้าร่วมโครงการพิเศษสำหรับเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว โดยร่วมทุนระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนพหลโยธิน ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายส่งไฟฟ้า สายเคเบิ้ลสื่อสาร ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพื่อให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น เป็นการแก้ไขปัญหาทางเดินเท้าที่มีความคับแคบ โดยสอดคล้องกับนโยบายการจัดระเบียบพื้นที่เมืองชายแดน อันเป็นการจัดให้มีและบำรุงทางบก และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจมากับนกย้ายถิ่น ซึ่งจะอาศัยอยู่บริเวณสายไฟฟ้าเป็นจำนวนมากและมาเป็นประจำทุกๆ ฤดูกาลย้ายถิ่น ทำให้เกิดความสกปรก เสี่ยงต่อโรคระบาดและโรคติดต่อข้ามถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ชายแดนอำเภอแม่สาย

ซึ่งงบประมาณในการดำเนินโครงการนำระบบไฟฟ้าลงสู่ใต้ดิน ที่เทศบาลตำบลแม่สายต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยกิจการค้าร่วม AIT เป็นผู้รับจ้าง ในกรอบวงเงินจ้าง จำนวน 288,097,500.00 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยแยกงบประมาณเป็นสองส่วนประกอบด้วย  1.งบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบในส่วนของงานไฟฟ้า จำนวน 180,095,310.78 บาท(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 2.งบประมาณในส่วนของการโยธาจากเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 108,002,189.22 บาท(หนึ่งร้อยแปดล้านสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์) ซึ่งในวันนี้เทศบาลตำบลแม่สาย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีกิจการร่วมค้า AIT เป็นบริษัทผู้รับจ้าง  ได้ดำเนินก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้เวลาก่อสร้างรวม  360 วัน โดยการดำเนินงานการรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำและเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วงที่ 1 บริเวณหน้าด่านพรมแดนถึงถนนเทศบาล 4 และจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตลอดจนถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน รวมเสาไฟฟ้าทั้งหมดจำนวน 400 กว่าต้น

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////  รายงาน  ///////

นอภ.แม่สาย เปิดกิจกรรม Kick off รื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น