คสช. ใช้ม.44 เด้ง 6 ผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งที่ปรึกษากลาโหม-มหาดไทยนั่งแทน

Hits: 5180

 

วันที่ 4 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจนุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 20/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ระบุว่า โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ในกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งกําหนดขึ้นตามคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่าง การถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้นายศักดิ์ สมบุญโต พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 2 ให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 3 ให้นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 4 ให้นายโชคชัย เดชอมรธัญ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 5 ให้นายสุรพล แสวงศักดิ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 6 ให้นายพศิน โกมลวิชญ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 7 ให้นายสุวิทย์ คําดี พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อ 8 ให้นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ข้อ 9 ให้นายนรภัทร ปลอดทอง พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ข้อ 10 ให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง สํานักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ข้อ 11 ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามข้อ 1 ถึงข้อ 10 พ้นจากตําแหน่งเดิมและไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งภายหลังวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ข้อ 12 ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการเกี่ยวกับ ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวและให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557

ข้อ 13 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ข้อ 14 ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ 15 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2560
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ขอขอบคุณแหล่งข่าว จาดข่าวสด   https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_284441

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น