แม่สายประชุมพิจารณากลั่นกรองการให้สถานะต่างด้าว ผ่าน 32 ราย ไม่ผ่าน 7 ราย

แม่สายประชุมพิจา…